De praktijk

 

Ik voer een moderne praktijk voor fysiotherapie en streef ernaar kwalitatief uitstekende behandelingen te geven volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Ik ben aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), NVFL (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie),  en sta geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister en het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Mijn BIG-nummer is: 29035241904

De praktijk is aangesloten bij het klachtenregister van het KNGF.

Als zorgverlener denk ik mee met de patiënten en pak klachten en problemen aan d.m.v. behandelingen op maat.
Ik sta voor actieve fysiotherapie, waarbij het uitnodigen tot én het stimuleren van gezond bewegen een belangrijk onderdeel is van de behandeling.
Om dit te kunnen bereiken werk ik "hands-on". Dat wil zeggen dat, indien nodig, gemasseerd wordt en dat er mobiliserende technieken toegepast worden.
Dit om goede voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor verantwoord en gezond bewegen.
Maatwerk en persoonlijke aandacht zijn voor mij erg belangrijk.

De mate van aanbeveling van de patiënten uit mijn praktijk (patiënt-tevredenheids- onderzoek) wordt met het maximum van 5 sterren gewaardeerd. In 2019 is de praktijk door 106 patiënten gereviewd.

Privacy Policy

De praktijk voor Fysiotherapie en Haptonomie A.M.A. Pustjens-Vandewal B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere patijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.                                                                    

Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen  kan dit via het telefoonnummer van de praktijk 046-4856505.

 

 

                  

 

UA-37163849-1